Regulamin zlotu

 

4. Międzynarodowy Zlot Caravaningowy

II Runda Caravaningowych Mistrzostw Polski PZM
II Runda Młodzieżowego Konkursu Caravaningowego PZM

 

Organizator:
Automobilklub Sudecki w Świdnicy
Współorganizator:
Gmina Miasto Świdnica
Powiat Świdnicki
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

1. WSTĘP
1.1
II Runda Caravaningowych Mistrzostw Polski PZM oraz II Runda Młodzieżowego Konkursu
Caravaningowego zostaną przeprowadzone na zlecenie GKC PZM oraz zgodnie z:
– Regulaminem Caravaningowych Mistrzostw Polski PZM na rok 2018,
– Regulaminem Młodzieżowego Konkursu Caravaningowego PZM na rok 2018,
– Statutem Automobilklubu Sudeckiego w Świdnicy,
– prawem obowiązującym w Polsce.
1.2.
Lokalizacja zlotu:
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Śląska 33-35
GPS: 50.8528300ºN, 16.4883500ºE
www.caravaning.ak-sudecki.pl
1.3. Ubezpieczenie organizatora:
Organizator ubezpiecza zlot Polisą Ubezpieczeniową OC na czas trwania zlotu w dniach 30-
31.05.2018 r.

 

2. ORGANIZACJA I OPIS
2.1. Nazwa zlotu:
Ogólnopolski Zlot Caravaningowy
II Runda Caravaningowych Mistrzostw Polski PZM (CMP PZM)
II Runda Młodzieżowego Konkursu Caravaningowego PZM (MKC PZM)
Termin: 30-31 maja 2018 r.
2.2. Nazwa organizatora:
Automobilklub Sudecki w Świdnicy
58-100 Świdnica ul. Kliczkowska 2
tel. 74 852 21 00
e-mail: biuro@ak-sudecki.pl
www.caravaning.ak-sudecki.pl
2.3. Komitet Organizacyjny:
Roman Grygianiec – Prezes Zarządu A. Sudeckiego
Jacek Piekunko – Gmina Miasto Świdnica
Jerzy Żądło – Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Anna Sara – Wiceprezes Zarządu A. Sudeckiego
Magdalena Lewandowska – Automobilklub Sudecki
Mariola Pieczonka – Automobilklub Sudecki
Andrzej Dobosz – Automobilklub Sudecki
Małgorzata Ziemak – Automobilklub Sudecki
Sebastian Wodarz – Automobilklub Sudecki
Katarzyna Lewandowska – Automobilklub Sudecki
Adam Jurczak – Automobilklub Sudecki
Marcin Żyłka – Automobilklub Sudecki
Marek Kucharski – Automobilklub Sudecki
Karol Ferenc – Automobilklub Sudecki
2.4. Komitet wykonawczy (Główne Osoby Oficjalne Organizatora):
1. Komandor Zlotu – Magdalena Lewandowska
2. Wicekomandor Zlotu – Janusz Reliszko
3. Kierownik Biura Zlotu – Anna Sara
4. Sekretarz Zlotu – Mariola Pieczonka
5. Kierownik ds. organizacyjnych – Małgorzata Ziemak
6. Kierownik ds. finansowych – Sebastian Wodarz
7. Kierownik ds. turystyki – Katarzyna Lewandowska
8. Kierownik ds. opracowań komputerowych – Adam Jurczak
9. Kierownik ds. konkurencji sportowych – Marcin Żyłka
10. Kierownik Parku Zlotu – Jakub Łopott
11. Rzecznik Prasowy – Karol Ferenc
2.5. Lokalizacja:
Biuro Zlotu
– do dnia 29 maja 2018 r. – w siedzibie Automobilklubu Sudeckiego, 58-100 Świdnica, ul.
Kliczkowska 2, w godz. 8:00 – 16:00
– w dniach 30 maja – 1 czerwca 2018 r. – Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35

 

3. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Obowiązek przesłania zgłoszenia spoczywa na osobie pragnącej wziąć udział w Ogólnopolskim
Zlocie Caravaningowym będącym II Rundą CMP PZM oraz II Rundą MKC PZM w Świdnicy w
dniach 30-31 maja 2018 r. Kwota wpisowego obejmuje całość przedsięwzięcia organizacyjnego
realizowanego zgodnie z programem zlotu w dniach 30-31 maja 2018 r.
3.1. Przyjmowanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym (www.caravaning.ak-sudecki.pl – wzór
formularza zał. nr 1)
– do dnia 25 maja 2018 r. (piątek) – I termin wpłaty zgodnie z formularzem zgłoszeniowym: 250 zł /
załoga*,
– od dnia 26 maja 2018 r. (sobota) – II termin wpłaty zgodnie z formularzem zgłoszeniowym: 280 zł
/ załoga*
Uczestnicy Ogólnopolskiego Zlotu Caravaningowego mają możliwość uczestniczenia w 4.
Międzynarodowym Zlocie Caravaningowym w Świdnicy w terminie 30 maja – 3 czerwca 2018 r.
za dopłatą 100 zł / załoga*
*załogę stanowią 2 osoby dorosłe + 3 dzieci; opłata za dodatkową osobę dorosłą – 40 zł;
Opłaty należy wnosić na konto Automobilklubu Sudeckiego w Śwdnicy: ING Bank Śląski S.A.
24 1050 1908 1000 0091 3247 1534

tytułem: Opłata wpisowa – II Runda CMP PZM i MKC PZM, nazwisko zgłaszającego
3.2. Przyjmowanie zgłoszeń umożliwiających korzystanie z sektorów obozowych zlotu przed
rozpoczęciem zlotu odbywa się zgodnie z formularzem zgłoszeniowym i według warunków i cen
obowiązujących w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Możliwe jest pozostanie po
zakończeniu zlotu, obowiązuje wtedy regulamin i cennik 4. Międzynarodowego Zlotu
Caravaningowego organizowanego przez Automobilklub Sudecki w dniach 30 maj – 3 czerwca
2018 r.
3.3. Przyjmowanie zgłoszeń na wycieczki organizowane dnia 31 maja 2018 r. – zgodnie z
formularzem zgłoszeniowym.
3.4. Maksymalna liczba zgłoszonych załóg, mogących wziąć udział w zlocie – 150. Decyduje
kolejność wpływających i opłaconych zgłoszeń.
3.5. W Biurze Zlotu, po złożeniu podpisu na formularzu zgłoszeniowym oraz zaksięgowaniu pełnej
wpłaty zgodnie z formularzem, uczestnik otrzyma identyfikator uczestnika zlotu oraz pakiet
przygotowany przez organizatora.

 

4. ZWROT WPISOWEGO
Zwrot wpisowego w wysokości do 50% może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, zgłoszonych
na piśmie do organizatora zlotu w terminie do dnia 30 maja 2018 r.

 

5. UBEZPIECZENIE
Uczestnik zlotu, przez fakt podpisania formularza zgłoszeniowego, zrzeka się wszelkich praw do
odszkodowania, mogących wyniknąć w związku z wypadkiem, który może się zdarzyć podczas
zlotu. Zrzeczenie to dotyczy organizatora oraz osób oficjalnych biorących udział w zlocie.
Każdy uczestnik bierze udział w Ogólnopolskim Zlocie Caravaningowym na własną
odpowiedzialność. Musi on posiadać dokument potwierdzający zawarcie umowy OC właściciela
pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty uczestnika powstałe podczas zlotu.
Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczniowej pokrywającej OC uczestnika zlotu wobec osób
trzecich.

 

6. REKLAMA I OZNAKOWANIE POJAZDÓW ZLOTU
Reklama w przyznanych miejscach biwakowania musi być zgodna z przepisami obowiązującym w
Polsce. Reklama organizatora zlotu znajdować się będzie na pamiątkowej tablicy zlotu o wymiarach
22 x 43 cm, którą otrzyma uczestnik w ramach pakietu organizatora. Tablica zlotu musi być w
czasie trwania zlotu naklejona w widocznym miejscu na pojeździe uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczenie wszelkich reklam na terenie
lokalizacji zlotu caravaningowego. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgadniana z
organizatorem.

 

7. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
7.1. Lokalizacja
Biuro Zlotu – Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35
7.2. Harmonogram czasowy odbioru:

30 maja 2018 r. (środa) w godz. 9:00 – 18:00
– przyjmowanie załóg przybywających na zlot, identyfikacja osób zgłoszonych, procedura
meldunkowa, rozmieszczenie załóg w sektorach biwakowania,
– przyjmowanie zgłoszeń na wycieczki
7.3. Dokumenty do okazania w Biurze Zlotu:
– kopia formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem wieku uczestnika zlotu, ilość przejechanych
kilometrów od miejsca zamieszkania do miejsca zlotu,
– złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym, potwierdzającego przyjęcie warunków
określonych w regulaminie zlotu,
– ewentualne ponowne wypełnienie formularza,
– okazanie potwierdzenia dokonanie wpłaty lub jej uiszczenia zgodnie z formularzem
zgłoszeniowym.
7.4. Dokumenty organizatora.
Uczestnik zlotu otrzyma: identyfikator uczestnika zlotu, tablicę zlotu do umieszczenia na pojeździe
załącznik wskazujący miejsce na sektorze obozowania oraz pakiet organizatora z oficjalnym
Programem Zlotu.
Bony żywieniowe organizatora wydawane będą w dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 18:50 w miejscu
obowiązkowej zbiórki wszystkich uczestników zlotu do zorganizowanego przemarszu na uroczyste
otwarcie zlotu.